مزاج و مصلحات حبوبات

هر یک از انواع حبوبات دارای مزاج خاص به خود می‌باشند. به عنوان مثال طبیعت برنج سرد و خشک و طبیعت نخود گرم و تر می‌باشد. افراد بهتر است با توجه به طبیعت خود(گرم مزاج یا سرد مزاج بودن) بیش‌تر از انواع حبوباتی استفاده کنند که سازگار با مزاجشان می‌باشد. افراد سرد مزاج بهتر است بیش‌تر از نخود و لپه و … که دارای طبیعتی گرم می‌باشند استفاده نمایند و در صورت استفاده از حبوبات دیگر آن را با مصلحاتشان مصرف نمایند تا دچار عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت آن‌ها نگردند.

مواد غذایینوع مزاجمصلح
برنجسرد و خشکزعفران، شوید، زیره سیاه
گندمگرم و ترسرکه کهنه، شیرینی طبیعی
لپهگرم و خشکبرنج، سرکه، آبغوره
نخود سبزسرد و ترآویشن، دارچین، زنجبیل
جو دو سرگرم و خشککتیرا
جوسرد و خشکرازیانه، شیرینی طبیعی، انیسون
ذرتسرد و خشکشیرینی طبیعی، روغن گیاهی
عدسسرد و خشکمرزه، سرکه، گلپر، پونه
لوبیاسرد و ترکتیرا، برنج، سرکه، آبغوره
ماشسرد و خشکزیره، میخک، انارترش، سماق
نخودگرم و خشکخشخاش، زیره، شوید، گلنگبین
باقلا خشکسرد و ترعسل، پوست کندن