خانه علل بروز بیماری‌ها

علل بروز بیماری‌ها

علل بروز بیماری‌ها در اکثر موارد خارج شدن عضو از تعادل اصلی خود می‌باشد.
هر گاه میزان ماده موثره در هر عضوی (خلط) کم‌تر یا بیش‌تر از حد طبیعی‌اش در آن عضو باشد، سبب بروز انواع بیماری‌ها می‌شود. به عنوان مثال افزایش بلغم (رطوبت و سردی) در معده سبب نفخ معده و عدم هضم کامل غذا می‌شود. یا افزایش سودا در پاشنه پا سبب ایجاد خار پاشنه می‌شود.
هر گاه نوع ماده موثره در هر عضوی (خلط متعلق به آن) از نوع غیرطبیعی باشد، هر چند که میزان آن متناسب آن عضو باشد، وجود خلط (ماده نامطلوب) سبب بروز انواع بیماری‌ها می‌شود؛ مانند رسوب سودا در مغز که سبب وسواس شده و رسوب سودای غلیظ در عروق پا که سبب واریس و در چشم سبب بروز آب مروارید می‌گردد.

No items found