مزاج و مصلحات میوه‌ها

هر ماده غذایی دارای طبیعتی مخصوص به خود (گرم، سرد، خشک، تر) است. به عنوان مثال طبیعت فلفل گرم و خشک و طبیعت کاهو سرد و تر می‌باشد. برای جلوگیری از بروز عوارض ناشی از مصرف زیاد یک نوع ماده غذایی با پیشگیری از عوارض آن در طب سنتی برای هر ماده غذایی یک یا چند مصلح بیان شده است .

مصلح: ماده غذایی است که مصرف آن به همراه غذا مورد نظر سبب پیشگیری و یا کاهش عوارض جانبی آن ماده غذایی خواهد شد و هضم غذا و جذب آن را در بدن بهتر خواهد کرد. در ترویج فرهنگ طب سنتی و اسلامی بهتر است تمامی افراد نه تنها طبیعت یک ماده غذایی از نظر گرمی و سردی و خشکی و تری آن را بدانند بلکه مصلحات آن را نیز به یاد داشته باشند، که عمل به این دانش سبب پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌ها و عوارض ناخواسته آن می‌شود.

 

ماده غذاییمزاجمصلحات
آلبالوسرد و خشکعسل
زردآلوسرد و ترزیره، زیتون، زنیان، عسل
انگورگرم و ترتخم کرفس، غذاهای ترش
انار ترشسرد و خشکعسل، گلپر، نمک، تندروی
پرتغالسرد و ترعسل، گلپر، نمک دریا
سیبگرم و تردارچین، گلنگبین، عسل
شلیلسرد و ترانسیون، زیره، روغن زیتون
گیلاسسرد و ترمسهل‌ها، ملین‌ها
هلوسرد و ترعسل، مربای زنجبیل
آلو و آلوچهسرد و ترعناب، گلنگبین، کندر، عسل
آناناسگرم و ترآب انار، آب لیمو، عسل
ازگیلسرد و خشکانیسون، عسل، عود هندی
انار شیرینسرد و ترزنجبیل پرورده، انار ترش
انبهگرم و خشکزنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک
انجیر تازهگرم و ترسکنجبین، شربت ریواس
انجیر خشکگرم و ترگردو، آویشن، انیسون، بادام
بالنگسرد و خشکعسل، بنفشه، شربت انجیر
خرماگرم و ترآب انار، بادام، سکنجبین، عناب
دارابیسرد و ترعسل، گلنگبین
زالزالکسرد و خشکانیسون، عسل، عود هندی
زرشکسرد و خشکمیخک، شکرسرخ، شیرینی‌ها
زغال اختهسرد و خشکعسل، گلنگبین
زیتونسرد و خشکمغزبادام، مغز گردو، سرکه، عسل
سنجدسرد و خشکعسل، شکر سرخ
شفتالوسرد و ترعسل، مربای زنجبیل
غورهسرد و خشکگلنگبین، زنیان، انیسون
قیسیگرم و ترعسل، انیسون، زنیان، زیره
کنارسرد و خشکسکنجبین، گلنگبین، مصطکی
کیویسرد و ترعسل، گلنگبین
گریپ فروتسرد و خشکعسل، گلنگبین
گلابیگرم و ترعسل، دارچین، هل، رازیانه
لیمو ترشسرد و ترعسل، گلنگبین
لیموی عمانیسرد و خشکعسل، گلنگبین
موزگرم و ترنمک، مربای زنجبیل، عسل
نارنجسرد و خشکعسل، گلنگبین