مزاج و مصلحات سبزیجات

انواع سبزیجات دارای مزاج مختلفی می‌باشد. به عنوان مثال قارچ مزاج سرد و تر می‌باشد. برای جلوگیری از بروز عوارض ناشی از مصرف زیاد آن‌ها بهتر است انواع سبزیجات با مصلحات‌شان مصرف شود.

ماده غذاییمزاجمصلحات
قارچسرد و ترآبلیموه، آبغوره
کاهوسرد و تردارچین، هل، شاتره
یونچهگرم و ترماست
بامیهسرد و ترادویه گرم
نعناعگرم و خشککرفس، لبنیات
پیازچهگرم و خشککاسنی، هلیله زرد
تربچهگرم و ترنمک، عسل، زیره خیسانده در سرکه
رازیانهگرم و خشکنعناع
شنبلیلهگرم و خشککاسنی
اسفناجسرد و ترفلفل، دارچین، روغن گاو تازه
برگ چغندرگرم و خشکخردل، آبغوره، شربت بالنگ
پونهگرم و خشکآرد بلوط، رب مورد، سرکه
ترخونگرم و خشکعسل، کرفس
ترشکسرد و خشکشربت‌ها، رازیانه، شکر سرخ
ترهگرم و خشکگشنیز، کاسنی تازه
جعفریگرم و خشکبادرنجویه، کاسنی
خرفهسرد و ترکرفس، نعناع، مصطکی
رازیانهگرم و خشکصندل، سکنجبین
ریواسسرد و خشکشربن عود، انیسون، عسل
ریحانگرم و خشکنیلوفر
شاه ترهگرم و خشککاسنی، هلیله
شبدرگرم و ترکاسنی
شویدگرم و خشکآبلیمو، آبغوره، سکنجبین ساده
قارچ خوراکیسرد و ترخردل، زیتون، پونه، آویشن
کاسنیسرد و ترهل، دارچین، سکنجبین
کاهوسرد و ترنعناع، کرفس، زیره، هلیله
کنگره فرنگیگرم و خشکادویه گرم، سرکه، روغن زیتون
گزنهگرم و خشکآب میوه‌های سرد، زعفران
گشنیزسرد و خشکسکنجبین، آب مرغ، دارچین
لوبیا سبزسرد و ترنمک، روغن زیتون، آویشن
مرزهسرد و خشکعسل، سرکه، سکنجبین