مزاج و مصلحات گوشت

انواع گوشت‌ها دارای طبیعت خاص خود می‌باشند. به عنوان مثال طبیعت گوشت گوساله سرد و تر و طبیعت گوشت بوقلمون گرم و خشک است. افراد بهتر است با توجه به طبیعت خود(سرد مزاج یا گرم مزاج بودن) از انواع گوشت‌های سازگار با مزاجشان استفاده نماید، در غیر این صورت انواع گوشت‌ها را با مصلحاتشان مصرف نمایند تا دچار عوارض ناشی از مصرف آن‌ها نگردد.

نوع گوشتنوع مزاجمصلح
گوسالهسرد و ترفلفل، مرزه، زعفران، سیر، پیاز
گوسفندگرم و ترگشنیز، سماق، مرزه
مرغ محلیگرم و ترادویه گرم، سکنجبین
انواع ماهیسرد وترزنجبیل، زیتون، ادویه گرم
میگوگرم و ترسرکه، شربت انار، نعناع
کبابگرم و خشکترشی‌های طبیعی، سکنجبین
بزسرد و خشکنمک، پیاز، پونه، نخود، تره، دارچین
بلدرچینگرم و خشکروغن کنجد، روغن بادام، آب انار
بوقلمونگرم و خشکگشنیز، سماق
خروسگرم و خشکسرکه، آبغوره، ادویه گرم، سکنجبین
شترگرم و خشکجوشاندن با روغن زیتون
کبوترگرم و خشککاسنی، کرفس، سماق، نخود
کبکگرم و خشکترشی‌های طبیعی، سکنجبین
گاوسرد و خشکدارچین، زنجبیل، گلپر، زیره
گنجشکگرم و خشکآب انار، آبغوره، هل، دارچین
تخم مرغزرده گرم-سفیده سردادویه گرم، نمک
پاچهگرم و ترگلپر، سرکه، مرزه، دارچین
دلگرم و خشکآویشن، فلفل، گلپر، زیره
زبانگرم و ترخولنجان، مرزه، زیره
مغزسرد و ترنمک، آویشن، دارچین