دیابت

دیابت یا افزایش قند خون دو نوع است.

دیابت نوع یک: در این بیماری میزان ساخت انسولین در بدن کم است یا وجود ندارد. این نوع دیابت بیشتر در کودکان مشاهده می‌شود.

دیابت نوع دو: در این بیماری انسولین به میزان کافی در بدن ترشح می‌شود ولی به علت انسداد گیرنده‌های انسولین در سلول‌های بدن با سودای رسوب کرده روی آن‌ها، عملا تعداد زیادی از این گیرنده‌ها از کار افتاده‌اند و این موضوع سبب عدم جذب کافی قند توسط سلول‌ها شده و به دنبال آن میزان قند موجود در خون افزایش به علت عدم مصرف توسط سلول‌ها پیدا می‌کند. پس در این شرایط با دو مشکل روبرو هستیم: عدم ورود قند به سلول‌ها و افزایش غیرعادی قند در خون. افزایش میزان قند در خون باعث آسیب رسیدن به جداره عروق شده و کاهش آن در سلول‌ها سبب آسیب رسیدن به آن‌ها و در نتیجه بافت‌های مرتبط خواهد شد.