نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار:

خانم، 63 ساله، وزن: 80 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1396 با شکایت بیماری سنگ کیسه صفرا به اندازه 11 میلی‌متر و تعداد زیادی سنگ با سایز کوچک به درمانگاه مراجعه نموده است. مطابق نظریه پزشک معالج قبلی می‌بایست جراحی جهت تخلیه کیسه صفرا صورت می‌پذیرفت که با عنایت حق تعالی بدون جراحی و از بین بردن کیسه صفرا، طی سه دوره درمانی 30 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.