انواع مواد غذایی سرد و تر و مصلحات‌شان

مصرف بیش از حد مواد غذایی با طبع سرد برای تمامی افراد چه گرم مزاج و چه سرد مزاج‌ها مضر می‌باشد و در طولانی مدت سبب بروز بیماری‌های گوناگون خواهد شد، به ویژه در افرادی که دارای طبع بلغمی (سرد و تر) یا سوداوی (سرد و خشک) می‌باشند، با عوارض بیش‌تری همراه است. بهترین حالت آن است که مصرف مواد غذایی با در نظر گرفتن طبع سرد یا گرم فرد باشد و اعتدال نیز در آن رعایت گردد و هم چنین در افراد بلغمی یا سوداوی مزاج مصرف مواد غذایی با طبع سرد همراه با مصلحات‌شان باشد، تا جلوی بروز عوارض ناخواسته گرفته شود.

ریشه‌ها و دانه‌هانوع مزاجمصلح
سیب زمینیسرد و تردارچین، زنجبیل، آویشن شیرازی، زیره، فلفل سیاه، نعناع
باقلاتازهسرد و ترعسل، جوشاندن در آب، پوست کندن، ریختن درآب پس از پختن
باقلاخشکسرد و خشکروغن بادام، پونه، مرزه، فلفل، دارچین، آویشن، زیره، گلپر
برنجسرد و خشکخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه، شوید
جوسرد و خشکرازیانه، شیرینی‌های طبیعی، اَنیسون، روغن‌های گیاهی‌
اسفرزهسرد و ترعسل، سکنجبین عنصلی
بارهنگسرد و خشکعسل، مصطکی
عدسسرد و خشکمرزه، روغن بادام، سرکه، گلپر، پخت با گوشت حیوان جوان، پونه، روغن کنجد
ذرتسرد و خشکشیرینی‌های طبیعی، روغن‌های گیاهی
ماشسرد و خشکزیره، میخک، انارترش، سماق، آب تمشک، روغن بادام، تخم کاشفه، زنجبیل‌، دارچین، فلفل مصطکی، خردل
نخود سبزسرد و ترآویشن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه
میوه‌هانوع مزاجمصلح
آلو و آلوچهسرد و ترکنر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون‌
انار ترشسرد و خشکعسل، گلپر، نمک، تندروی
انار شیرینسرد و ترزنجبیل، پرورده، انار ترش، گلپر
بالنگسرد و خشکعسل، بنفشه، دوسین
پرتقالسرد و ترعسل، گلنگبین، گلپر، نمک دریا
هلوسرد و ترعسل، مربای زنجبیل
آلبالوسرد و خشکعسل
ازگیلسرد و خشکاَنیسیون، عسل، عود هندی
تمشکسرد و خشکعسل
توت فرنگیسرد و ترعسل
شاه توتسرد و خشکعسل، آب انار، انار، اطریفل صغیر
تمر هندیسرد و خشککتیرا، خشخاش، عناب، بنفشه، لعاب به دانه
دارابیسرد و ترعسل، گلنگبین
زالزالکسرد و خشکاَنیسون، عسل، عود هندی
زردآلوسرد و ترمغز زردآلو، عسل، اَنیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
زرشکسرد و خشکمیخک، شکر سرخ، شیرینی‌های طبیعی، تفت با روغن
زغال اختهسرد و خشکعسل، گلنگبین
سنجدسرد و خشکعسل، شکر سرخ
شفتالوسرد و ترعسل، مربای زنجبیل
شلیلسرد و ترعسل، گلنگبین، اَنیسیون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
غورهسرد و خشکگلنگبین، شربت خشخاش، آنیسیون
کیویسرد و ترعسل، گلنگبین
گریپ فروتسرد و خشکعسل، گلنگبین
لیمو شیرینسرد و ترعسل، گلنگبین
لیمو عمانیسرد و خشکعسل، گلنگبین
نارنجسرد و خشکعسل، گلنگبین
نارنگیسرد و ترعسل، گلنگبین، گلپر
ادویه‌هانوع مزاجمصلح
نشاستهسرد و خشککرفس، میخک، شیرینی‌های طبیعی
سماقسرد و خشکاَنیسیون، مصطکی، طبخ با بادمجان
قهوهسرد و خشکزعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبیل
صیفی‌هانوع مزاجمصلح
اقسام کدوسرد و ترآب و عسل، میخک، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، فلفل، خردل
خیار بوته‌ایسرد و ترنمک، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، نعنا، کندن پوست
گوجه فرنگیسرد و ترروغن زیتون، فلفل سیاه، روغن کنجد، نمک
هندوانهسرد و ترپوست هندوانه، عسل، گلنگبین، گلپر، نان گندم و جو
سبزیجاتنوع مزاجمصلح
خرفهسرد و ترسویق، بادرنجبویه، ترشی‌های طبیعی، کاسنی
قارچ خوراکیسرد و ترآبلیمو، آبغوره، ترشی‌های طبیعی، سکنجبین ساده
کاسنیسرد و ترشستن با نمک وشوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، آویشن، فلفل، زنجبیل
کاهوسرد و ترشربت بنفشه، سکنجبین، دارچین، هل، شاطره
اسفناجسرد و ترپخت با روغن بادام یا روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل سیاه، دلمه
بامیهسرد و ترادویه‌های گرم
برگ چغندرسرد و خشکخردل، آبغوره، پخت با عدس، شربت با لنگ
ترشکسرد و خشکشربت‌ها، رازیانه، شکر سرخ
ریباس(ریواس)سرد و خشکشربت عود، اَنیسیون، عسل
گشنیزسرد و خشکسکنجبین، زرده تخم مرغ با نمک و فلفل، آب مرغ، دارچین
غذاهای فرآوری شدهنوع مزاجمصلح
سرکهسرد و خشکسکنجبین، کاسنی
ماء الشعیرسرد و ترتمشک
گوشتنوع مزاجمصلخ
گوسالهسرد و ترفلفل، نعناع، سیر، پیاز، زعفران، گشنیز، سماق، مرزه
سیرابیسرد و خشکگلپر، سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین
قلوهسرد و خشککباب نمودن با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی، شاه زیره
بزسرد و خشکنمک،‌ فلفل، پیاز، دارچین، زیره، میخک، بادام، نارگیل، خرما
انواع ماهیسرد و ترزنجبیل، آویشن، عسل، گلنگبین، ادویه‌ی گرم، روغن زیتون، زیتون
لبنیاتنوع مزاجمصلح
پنیر تازهسرد و ترمغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی‌های معطر، سیاه دانه
خامه (پرچرب)سرد و ترعسل، رب سیب
خامه (پرچرب)سرد و ترعسل ، رب سیب
خامه (کم چرب)سرد و ترعسل، رب سیب
دوغسرد و ترزنیان، نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون، سیاه دانه، پونه
سرشیرسرد و ترعسل
شیر پاستوریزهسرد و ترعسل، گلاب، نعناع
قره قروتسرد و خشکانواع فلفل، زیره، سیاه دانه
کشکسرد و خشکگلنگبین، سیر، نعناع خشک، پونه کوهی
ماستسرد و ترسداب، موسیر، نعناع، فلفل سیاه، سیاه دانه
ماست چکیدهسرد و ترمغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی‌های معطر، فلفل سیاه